Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI)

Powrót do strony głównej
18 czerwca 2019

W dniach 1-5. czerwca 2019r. w Lizbonie odbył się kolejny Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). W trakcie Kongresu Allergopharma zaprezentowała 10 doniesień plakatowych podsumowujących wyniki własnych badań dotyczących jakości ekstraktów alergenowych firmy, poszukiwania potencjalnych biomarkerów skuteczności immunoterapii alergenowej oraz analizy RWD.  

Badania RWD (Real World Data) są oparte na danych z rejestru pacjentów i stanowią cenne uzupełnienie randomizowanych badań klinicznych, pozwalające wnioskować o efektywności danej metody lub produktu leczniczego w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej. Jedna z prac RWD dotyczyła przestrzegania zaleceń kontynuacji immunoterapii alergenowej drogą podskórną lub podjęzykową w grupach pacjentów uczulonych na pyłek drzew lub traw. Wykorzystano bazę danych IMS obejmującą ok. 60% wystawianych w Niemczech recept, z której przeanalizowano przypadki pacjentów rozpoczynających leczenie zestawem początkowym szczepionki z pyłkiem traw w okresie 10/2009-9/2013 lub pyłkiem drzew w okresie 6/2010-5/2013. Wzięto pod uwagę 1 alergoid pyłku traw  oraz 1 alergoid pyłku drzew, podawane podskórnie, w porównaniu dwóch tabletek podjęzykowych z wyciągiem pyłku traw oraz dwóch szczepionek podjęzykowych w postaci kropli z wyciągiem pyłku drzew. Ogółem analizowano 68 586 pacjentów. Trzy lata leczenia ukończyło 61,9% pacjentów odczulanych podskórnie na pyłek traw oraz 60,1% odczulanych na pyłek drzew. W przypadku szczepionek podjęzykowych odsetek pacjentów realizujących recepty w trzecim roku immunoterapii był prawie dwukrotnie niższy: 29,6/33,7% dla traw oraz 29,6/33,8% dla drzew (zależnie od szczepionki).

W drugiej pracy RWD porównano ilość recept na leki przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne u pacjentów odczulanych alergoidem roztoczowym firmy Allergopharma (n=2350) oraz pacjentów otrzymujących wyłącznie farmakoterapię (n=64740) w okresie 18 miesięcy przed podjęciem odczulania i co najmniej 2 lata po jej zakończeniu. Przed odczulaniem 37% pacjentów zakwalifikowanych do SCIT wymagało leków przeciwastmatycznych. Po odczulaniu zapotrzebowanie na leki łagodzące objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa było o 59,7% niższe w porównaniu do grupy otrzymującej wyłącznie farmakoterapię, natomiast na leki przeciwastmatyczne niższe o 10,8%. Jednakże u dzieci ilość recept na leki przeciwastmatyczne spadla aż o 39,1%. Obserwowano też istotnie niższe prawdopodobieństwo rozwoju astmy oskrzelowej u pacjentów poddanych immunoterapii (OR=0,812, p=0,008).

W kolejnych pracach zastosowano metodę spektrometrii masowej do oceny spektrum alergenowego wyciągów roztoczy D. pteronyssinus i D. farinae wykorzystywanych do produkcji punktowych testów skórnych oraz szczepionek alergenowych W wyciągach obu gatunków roztoczy potwierdzono obecność alergenów głównych grupy 1, 2 oraz 23, a także alergenów pośrednich grupy 4, 5, 7 i 21. Dowiedziono również, że wyciągi roztoczy produkowane przez firmę Allergopharma zawierają 14 z 16 zidentyfikowanych dotychczas alergenów minor D. pteronyssinus i 24 z 26 alergenów minor D. farinae. W omawianym doniesieniu po raz pierwszy udokumentowano obecność alergenu grupy 23 w dostępnym komercyjnie ekstrakcie do immunoterapii swoistej. W następnej pracy analizowano wyciągi nabłonków i sierści zwierząt wykorzystywane do immunoterapii alergenowej w postaci szczepionek depot adsorbowanych na wodorotlenku glinu. Potwierdzono nie tylko obecność alergenów grupy 1 (Fel d 1, Can f 1,) ale też pozostałych składowych spektrum alergenowego (Fel d 2, Fel d 3, Can f 3, Can f 6). Spektrometria masowa pozwala też na oznaczenia ilościowe, średnie stężenie alergenu głównego nabłonka kota  Fel d 1 wyniosło 8 µg/ml, nabłonka psa Can f 1 – 15 µg/ml.

Warto wspomnieć, że doniesienie plakatowe o przestrzeganiu zaleceń podczas SCIT i SLIT zostało uhonorowane wyróżnieniem dnia („Daily Poster Winner”).

W trakcie Kongresu EAACI odbyło się również sympozjum sponsorowane przez firmę Allergopharma. Motywem przewodnim była w tym roku bieżąca sytuacja immunoterapii alergenowej w ujęciu klinicznym i regulacyjnym.

Prof. Graham Roberts (Southampton, Wlk. Brytania) przedstawił ciekawsze wątki ze spotkania FASIT, organizowanego co dwa lata przez firmę Allergopharma forum dyskusyjnego wiodących ekspertów z dziedziny alergologii. Podkreślano znaczenie walidacji nowych punktów końcowych badań klinicznych nad szczepionkami alergenowymi, zwłaszcza zastosowania komór ekspozycji środowiskowej, niekiedy w kombinacji z ekspozycją naturalną (badania hybrydowe). Prof. Roberts omówił też najnowsze zalecenia EAACI dotyczące zastosowania immunoterapii alergenowej w astmie oskrzelowej wywołanej uczuleniem na roztocze kurzu domowego. Wskazywano w nich na znaczenie odróżnienia astmy ze współistniejącym uczuleniem na roztocze (brak wskazań do ITA) od astmy oskrzelowej wywołanej alergią na roztocze. W tym drugim przypadku zaleca się dodanie do leków kontrolujących chorobę immunoterapii tabletką podjęzykową lub szczepionkami podskórnymi. Szczepionki w postaci kropli można stosować u dzieci z astmą kontrolowaną celem złagodzenia objawów i zapotrzebowania na leki ale jest to rekomendacja warunkowa poparta niskiej jakości dowodami. Drugi wykład wygłosiła prof. Vera Mahler z Instytutu Paula Ehrlicha w Niemczech. Przedstawiła w nim sytuację prawną szczepionek alergenowych po wprowadzeniu w 2008r. rozporządzenia o alergenach terapeutycznych (TAV, Therapie-Allergene Verordnung). Dotyczyło ono najczęściej wykorzystywanych w szczepionkach wyciągów pyłku traw, brzozy olchy i leszczyny, roztoczy kurzu domowego oraz jadu pszczoły i osy. Na mocy rozporządzenia po 14 listopada 2011r. na rynek niemiecki można wprowadzić te alergeny tylko w szczepionkach zarejestrowanych lub w tych, których producent złożył wniosek o rejestrację z deklaracją uzupełnienia niezbędnych badań klinicznych. Wcześniej w Niemczech dystrybuowano większość szczepionek bez rejestracji, jako produkty na nazwisko pacjenta. Po 2011r. ponad 6 tys. składów takich szczepionek zniknęło z rynku ( w tym szereg indywidualnych). Producenci złożyli 123 wnioski rejestracyjne, jednakże na razie procedura rejestracji została zakończona tylko dla dwóch z nich. Ostatni wykład prof. Carstena Schmidt-Webera z Monachium dotyczył kierunków rozwoju badań nad immunoterapią, zwłaszcza poszukiwania nowych biomarkerów pozwalających na skuteczniejszą kwalifikację do odczulania i obiektywną ocenę jej skuteczności. Podczas ceremonii otwarcia Kongresu przyznano też doroczną nagrodę Allergopharmy za wybitną pracę naukową z dziedziny alergologii i immunologii. W tym roku otrzymała ją dr Flore Amat z Instytutu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego w Paryżu za analizę czynników ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej w wieku szkolnym u dzieci z wczesnym początkiem atopowego zapalenia skóry.


Zobacz pozostałe aktualności