Health On the Net

Powrót do strony głównej

Przestrzegamy zasad HON (Health on Net)

  1. Wszelkie porady medyczne/zdrowotne zamieszczane w tym serwisie pochodzić będą wyłącznie od osób z wykształceniem i uprawnieniami/kwalifikacjami medycznymi/zdrowotnymi, z wyjątkiem porad określonych wyraźnie jako pochodzące od osoby/instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych/zdrowotnych.
  2. Informacje zamieszczane w tym serwisie mają uzupełniać, a nie zastępować kontakty pomiędzy pacjentem/osobą korzystającą z serwisu , a jego/jej dotychczasowym lekarzem.
  3. Niniejszy medyczno-zdrowotny serwis sieciowy chroni poufność danych dotyczących poszczególnych pacjentów i innych osób z niego korzystających, w tym ich danych osobowych. Prowadzący serwis zobowiązują się przestrzegać przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się ten serwis sieciowy i jego kopie lub stosować jeszcze ostrzejsze zasady poufności danych.
  4. Tam, gdzie to będzie uzasadnione, informacje przedstawiane w tym serwisie zawierać będą odnośniki do danych źródłowych, zaś tam, gdzie będzie to możliwe, zamieszczane będą odpowiednie HTMLowe łaczniki do tych danych. W widocznym miejscu zamieszczana będzie data ostatniej zmiany strony zawierającej tekst medyczny (np. u dołu strony).
  5. Ewentualne stwierdzenia odnośnie korzyści ze stosowania/skuteczności pewnej określonej terapii, produktu lub usługi poparte będą właściwymi, wyważonymi dowodami przedstawionymi w sposób określony w Zasadzie nr 4.
  6. Projektanci tego serwisu sieciowego będą się starali, aby informacje podawane były w jak najbardziej zrozumiały sposób i aby zamieszczane były adresy kontaktowe dla tych osób korzystajacych z serwisu, które poszukują dalszych informacji lub pomocy. W widocznych miejscach prowadzący serwis zamieści w nim swój adres elektroniczny.
  7. Wyraźnie przedstawione zostaną dane sponsorów tego serwisu sieciowego. Będą to m.in. dane komercyjnych i niekomercyjnych jednostek, które dostarczyły funduszy, usług lub materiałow dla potrzeb tego serwisu.
  8. Jeżeli źródłem finansowania będzie reklama, zostanie to wyraźnie stwierdzone. W serwisie zamieszczony zostanie krótki opis polityki reklamowej prowadzących serwis. Reklamy i inne materiały promocyjne przedstawiane będą osobom korzystającym z serwisu w taki sposób i w takim kontekście, aby ulatwiać im odróżnianie ich od oryginalnych materialów opracowanych przez instytucje prowadząca serwis.

źródło: http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html